Artikel I. Algemene Voorwaarden mijnassistente.com

Sectie 1.01 Deze Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen mijnassistente.com en haar opdrachtgevers, leveranciers en samenwerking partners, voor zover daarvan niet rechtsgeldig is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn door mijnassistente.com gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Breda onder nummer: 69998558. mijnassistente.com draagt zorg voor de dienstverlening rondom flexwerk. Daarbij is niet in alle gevallen sprake van arbeidsbemiddeling.

Sectie 1.02 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Sectie 1.03 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaatst te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel II. Online boekingen, offertes, tarieven & verplichtingen

Sectie 2.01 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Sectie 2.02 Online boekingen zijn niet vrijblijvend. Een online boekingen kan niet kosteloos worden geannuleerd. Indien opdrachtgever besluit boeking te annuleren geldt inhouding van vijftigprocent van totaalsom, mits niet van tevoren anders overeengekomen tussen opdrachtgever- en nemer. Indien opdrachtgever korter dan vierentwintig uur voor aanvang van diensten wenst te annuleren geldt geen tegemoetkoming en zal opdrachtnemer honderd procent inrekening brengen.

Sectie 2.03 Invalassistentes voeren geen huishoudelijke taken uit, uitzondering van instrumentarium reinigen, koffiezetten en service afwassen.

Sectie 2.04 Alle offertes van mijnassistente.com zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door mijnassistente.com worden herroepen, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

Sectie 2.05 Opdrachtgever kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Sectie 2.05 In de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Sectie 2.06 Gehanteerde tarieven van mijnassistente.com zijn €50 ex btw per uur. Daar komen per boeking nog €20 reis- en administratiekosten bij. Deze prijzen gelden voor 2022.

Artikel III. Betaling

Sectie 3.01 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn op een door mijnassistente.com aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.

Sectie 3.02 Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist.

Sectie 3.03 Indien opdrachtnemer dan wel opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de opdrachtnemer dan wel opdrachtgever deze bezwaren binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan mijnassistente.com kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

Sectie 3.04 Opdracht nemers dan wel opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens mijnassistente.com op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op mijnassistente.com.

Artikel IV. Aansprakelijkheid & Overmacht

Sectie 4.01 mijnassistente.com is verantwoordelijk voor een gedegen selectieprocedures voordat inval- doktersassistentes online staan. Bemiddeling tussen opdrachtgever- en opdrachtnemer komt tot stand wanneer inval- doktersassistentes online is geboekt. mijnassistente.com nóg inval- doktersassistente is op geen enkele manier aansprakelijk voor geleden schade. Opdrachtgever (huisarts) dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor inleenpersoneel.

Sectie 4.02 Indien invalassistente door onmacht niet kan komen opdagen zal er gekeken worden naar een passende oplossing een oplossing kan zijn dat mijnassistente.com besluit een andere invalassistente naar de opdracht te sturen of volledige teruggave van de kosten opdrachtgever.

Sectie 4.03 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Opdrachtgever kan mijnassistente.com niet aansprakelijk stellen voor geleden schade.

Artikel V. Wervingsverbod

Sectie 5.01 Opdrachtgever (huisarts) of derde partij mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht inval- doktersassistentes niet in dienst nemen. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch inval- doktersassistente(s) van mijnassistente.com in dienst neemt tijdens deze periode is gehouden aan tenminste de wervingskosten te voldoen die mijnassistente.com zal moeten maken om een vervagende inval- doktersassistente aan te trekken, ter hoogte van 3.500 euro.

Sectie 5.02 mijnassistente.com bemiddelt in opdracht van opdrachtgevers tussen opdrachtgevers- en opdrachtnemers binnen de zorg én biedt tevens voorlichting en administratieve begeleiding.

Buiten de afgesproken bemiddelingstarieven tussen opdrachtgever en mijnasisstente.com worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor: intakegesprekken, tussentijdse evaluatiegesprekken en overige bezoeken en/of telefonische acties inzake de bemiddeling.

Artikel VI. Wet op bescherming persoonsgegevens

Sectie 6.01 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) maken wij u erop attent dat de persoonsgegevens van alle cliënten in onze administratie worden opgenomen. Op deze regeling is voorts een zogeheten privacyreglement van toepassing. Dit reglement geeft onder meer het recht uw gegevens in te zien en verbiedt ons uw gegevens aan derden te verstrekken. Uitzondering op deze regel is de door ons verplicht te verstrekken informatie aan de belastingdienst.

Artikel VII. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Sectie 7.01 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.